Bestuur

Het bestuur leidt de organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid. Daarbij kijkt het bestuur naar de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van Casade en de belangen van andere betrokkenen.

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Tot 1 september 2023 vormde Roel van Gurp het bestuur van Casade. Vanaf die datum wordt de functie vervuld door Hassan Najja.

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van het bestuur. De werkwijze van het bestuur is nader uitgewerkt in het reglement bestuur.

Beloning

Casade volgt voor de beloning van het bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning van Roel van Gurp bedroeg in 2022 € 184.910. Dit bedrag bestaat uit brutoloon, vakantiegeld en werkgeversdeel pensioenlasten.

Verantwoording

Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taak en bevoegdheden. Deze verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.