Raad van commissarissen

De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur zich aan de doelstellingen van Casade houdt. Ook houdt deze toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement.

De raad van commissarissen en het bestuur hebben een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht houden. Daarnaast gebruikt de raad een Toezichtskader en een Toetsingskader.

De raad is tevens adviseur en formele werkgever van het bestuur.

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. De werkwijze van de raad is nader uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wordt in zijn taakuitoefening ondersteund door twee commissies.

Auditcommissie

Deze commissie bespreekt alle financiële vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het reglement auditcommissie.

Remuneratiecommissie

Deze commissie regelt de beloning en beoordeling van het bestuur en de raad van commissarissen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het reglement selectie- en remuneratiecommissie.

Beloning

De leden van de raad van commissarissen ontvangen per jaar een vergoeding voor hun werk. Deze vergoeding past binnen:

  • de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens
  • de beroepsregel Bezoldiging commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 19.285, de vicevoorzitter € 16.240 en de overige leden € 14.210.

Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Deze verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Leden

De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling. In een profielschets heeft de raad eisen gesteld aan de samenstelling. Deze eisen moeten er voor zorgen dat de raad naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.

De raad van commissarissen telt vier commissarissen:

Naam Mevrouw A. van Dal
Benoemd per 19 maart 2018
Aftredend op 19 maart 2026 (niet herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Voorzitter van de raad
Lid van de remuneratiecommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 30 mei 1976
Hoofdfunctie bestuurssecretaris COA
Nevenfuncties -
Bijzonderheden -

 

Naam Mevrouw M. Bouwman
Benoemd per 1 september 2022
Aftredend op 1 september 2026 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Voorzitter van de auditcommissie
Specifiek profiel Zorg en welzijn
Geboortedatum 23 oktober 1970
Hoofdfunctie Directeur Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux Eindhoven
Nevenfuncties

Lid Lions Roosendaal Westhoek

Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam De heer P. van Gennip
Benoemd per 1 september 2022
Aftredend op 1 september 2026 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Vicevoorzitter van de raad
Voorzitter van de remuneratiecommissie
Specifiek profiel Vastgoedbeheer en projectontwikkeling
Geboortedatum 12 juni 1962
Hoofdfunctie

Bestuurder verpleeghuisorganisatie Het Parkhuis Dordrecht

Nevenfuncties

Voorzitter stichting Drechtzorg, regio-ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg

Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisatiesNaam De heer R.T. Wingens
Benoemd per 1 januari 2024
Aftredend op 1 januari 2028 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC

Lid van de raad
Lid van de auditcommissie

Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 2 juni 1982
Hoofdfunctie

Bestuurder Signum Onderwijs

Nevenfuncties -
Bijzonderheden -